Jak otrzymać zwrot kosztów za wcześniejszą spłatę kredytu?

wcześniejsza spłata kredytu

Podpisując umowę kredytową z bankiem mamy określone warunki umowy kredytowej. U mowie kredytowej jest podana informacja o kosztach kredytu. Na koszt kredytu składa się; prowizja za udzielenie kredytu, odsetki, marża, składka za ubezpieczenie kredytu. Odsetki stanowią zazwyczaj zasadniczy element kredytu, oprocentowanie może być stałe lub zmienne. Na umowie kredytowej jest również informacja o okresie spłaty kredytu. Wszystkie koszty kredytu zależne są od okresu spłaty kredytu, im kruszy okres tym tańszy kredyt. Natomiast aby móc wybrać tą opcję musimy posiadać zdolność kredytową.

Wcześniejsza spłata kredytu

Często zdarza się że dysponujemy dodatkową gotówką, odziedziczyliśmy majątek po rodzicach i mamy możliwość wcześniejszej spłaty zaciągniętego kredytu. Jednak nie zawsze wiemy co nam przysługuje za wcześniejszą spłatę kredytu i jak ją możemy otrzymać. Wszyscy kredytobiorcy, którzy zaciągnęli kredyt i spłacili go przed czasem mogą wystąpić o proporcjonalny zwrot kosztów tj. prowizji, opłat przygotowawczych, ubezpieczenia. Banki koszty rozliczają proporcjonalnie w sposób liniowy. Dzielą wszystkie koszty poniesione przez kredytobiorcę przez liczbę dni kalendarzowych, w których miała obowiązywać umowa. Otrzymany wynik mnoży przez liczbę dni, o które skrócono okres kredytowania. Po złożeniu wniosku do banku zwrot kosztów otrzymamy na wskazany numer konta bankowego podanego we wniosku. Wniosek należy złożyć do banku w którym spłaciliśmy wcześniej kredyt. We wniosku powinniśmy powołać się na poniżej wskazaną ustawę.

Przepisy dotyczące wcześniejszej spłaty kredytu

Powołując się na Ustawę 49. o kredycie konsumenckim mówiącą że „w przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą”

Spłata części kredytu

W przypadku spłaty części kredytu przed terminem określonym w umowie ust. 1 stosuje się odpowiednio”.
Przepisy te są implementacją art. 16 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylająca dyrektywę Rady 87/102/EWG (Dz. U. 133 z 22.5.2008, s. 66-92, z późniejszymi zmianami; dalej: „dyrektywa”), który głosi, że „Konsument ma prawo w każdym czasie spłacić w całości lub w części swoje zobowiązania wynikające z umowy o kredyt. W takich przypadkach jest on uprawniony do uzyskania obniżki całkowitego kosztu kredytu, na którą składają się odsetki i koszty przypadające na pozostały okres obowiązywania umowy”. Oraz powołując się na niedawny wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE (W sprawie C‑383/18) wnoszę o jak najszybsze rozliczenie kosztów pożyczki.

ImperiumFinanse.pl

Udostępnij

Share on facebook
Share on google
Share on twitter